Dokumenty

Do każdej czynności notarialnej niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Poniżej przedstawiamy wykaz najczęstszych czynności notarialnych dokonywanych w kancelarii notarialnej wraz z dokumentami i informacjami jakie należy przygotować do sprawnego przeprowadzenia poszczególnych czynności.

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości gruntowej:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia – pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że: (1) nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, (2) należny podatek został zapłacony albo (3) zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
 • wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych,
 • w przypadku umowy sprzedaży zaświadczenie, z którego wynika, że nieruchomość gruntowa nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie została wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 788 z późn. zm.) oraz zaświadczenie o rewitalizacji,
 • w przypadku, gdy zbywana nieruchomość gruntowa będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą,
 • w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości – dodatkowo mapa uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego,
 • na życzenie kupującego: zaświadczenie zarządcy budynku o niezaleganiu przez sprzedającego z opłatami eksploatacyjnymi oraz zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.
Informacje dodatkowe
 • dane osobowe stron umowy: (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu),
 • wartość przedmiotu umowy.

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia – pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że: (1) nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, (2) należny podatek został zapłacony albo (3) zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • na życzenie kupującego: zaświadczenie zarządcy budynku o niezaleganiu przez sprzedającego z opłatami eksploatacyjnymi oraz zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.
Informacje dodatkowe
 • dane osobowe stron umowy: (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu),
 • wartość przedmiotu umowy.

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona,
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię o przysługującym zbywcy prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia – pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że: (1) nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, (2) należny podatek został zapłacony albo (3) zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • na życzenie kupującego: zaświadczenie o niezaleganiu przez sprzedającego z opłatami eksploatacyjnymi oraz zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.
Informacje dodatkowe
 • dane osobowe stron umowy: (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu),
 • wartość przedmiotu umowy.

Sporządzenie testamentu:

 • dowód osobisty albo paszport sporządzającego testament.
Informacje dodatkowe
 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ursodzenia, PESEL, adres zamieszkania) bądź dane podmiotu powoływanego do spadku (nazwa, firma, adres, siedziba, KRS, NIP).

Poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego,
 • akty urodzenia spadkobierców,
 • akty małżeństwa spadkobierców, jeśli nastąpiła zmiana ich nazwisk,
 • dowody osobiste albo paszporty spadkobierców,
 • akt małżeństwa spadkodawcy (w przypadku śmierci drugiego z małżonków),
 • sporządzony przez spadkodawcę testament,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli były już składane.
Informacje dodatkowe
 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego albo paszportu).

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości:

 • dowód osobisty albo paszport.
Informacje dodatkowe:
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego albo paszportu),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • opis nieruchomości (w tym numer księgi wieczystej).

Rozdzielność majątkowa małżeńska:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.
Informacje dodatkowe:
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu).

Oświadczenie o odrzuceniu lun przyjęciu spadku:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.
Informacje dodatkowe:
 • dane osobowe osób odrzucających lub przyjmujących spadek (imiona, nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu),
 • dane osobowe pozostałych spadkobierców jeśli są znane.