Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (taksa notarialna), ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Nadto jako płatnik notariusz pobiera podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn) i przekazuje właściwemu Urzędowi Skarbowemu, a także pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazuje ją właściwemu Sądowi Rejonowemu.

W celu ustalenia kosztów konkretnej czynności notarialnej należy skontaktować się z kancelarią > Kontakt