Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia to mający doniosłość prawną na równi z orzeczeniem sądowym dokument, potwierdzający nabycie spadku. Notariusz podczas wizyty spisuje protokół dziedziczenia, a następnie sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Podczas wykonywania tych czynności muszą być obecne wszystkie osoby będące spadkobiercami zarówno ustawowymi, jak i testamentowym. Protokół zawiera m.in. oświadczenie o testamentach i o osobach dziedziczących, poświadczenia dziedziczenia osób biorących udział w spisywaniu protokołu oraz ewentualne informacje o obecności nieruchomości rolnych w majątku zmarłego. Protokół powinien być sporządzony maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy.

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia, które zawierają listę spadkobierców, ich tytuły oraz wielkości udziałów w spadku. Do sporządzonego aktu muszą być dołączone: odpis skrócony aktu zgonu, potwierdzenie numeru PESEL zmarłego, dane spadkobierców i ich odpisy aktów stanu cywilnego oraz testament. Akt ten niezwłocznie po sporządzeniu jest wpisywany przez notariusza do rejestru aktów dziedziczenia, po czym dokument staje się prawomocny. Notarialne poświadczenie nie jest możliwe w przypadku testamentów sporządzonych na statku, ustnych i wojskowych.