Protesty weksli

Wśród wykonywanych przez kancelarię czynności notarialnych znajdują się protesty weksli. Podstawą do sporządzenia ich jest odmowa zapłaty weksla bądź nieprzyjęcie go. Zdarzenie to jest związane z nienależytym wykonaniem zobowiązania wekslowego. Aby rozpocząć dochodzenie sumy wekslowej niezbędne jest sporządzenie protestu weksla w formie aktu publicznego przez notariusza, który stwierdza fakt niezapłacenia weksla. Treść protestu reguluje prawo wekslowe. Musi on zawierać między innymi dane remitenta i trasata oraz miejsce i dzień bezskutecznego dokonania weksla. W razie trudności w kontakcie z osobą, przeciwko której wystawia się protest, notariusz ma obowiązek odnalezienia osoby do której protest jest kierowany i jest upoważniony do odbioru zapłaty.

Protesty czeków

W kancelarii sporządzamy również protesty czeków. Czynność ta musi być wykonana przed upływem ważności czeku bądź najpóźniej dzień po tej dacie. Protest czeku musi zawierać opisane w ustawie o prawie czekowym konkretne informacje. Należy spisać go na odwrocie czeku bądź na kartce połączonej z nim. Protest czeku można zastąpić oświadczeniem trasata podpisanym przez bank. W naszej kancelarii wykonujemy protesty różnych rodzajów weksli i czeków. Kompleksowo zajmujemy się sporządzaniem protestów, wpisywaniem ich do repetytorium, a także odbiorem zapłaty i pokwitowaniem odbioru.