Kiedy należy sporządzić protest wekslowy?

pytajnik

Dochodzenie należności od dłużników bywa problematyczne i nie zawsze ma charakter polubowny. W związku z tym może przybierać różne formy angażujące m.in. funkcjonariuszy publicznych. Jedną z nich jest tzw. protest wekslowy. Czym jest i kiedy konkretnie się go sporządza? Na te pytania odpowiedź przyniesie lektura niniejszego artykułu.

Czym jest protest wekslowy?

Protest wekslowy to oficjalny dokument w formie aktu publicznego sporządzany przez notariusza. Jego celem jest udokumentowanie faktu, że dłużnik nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. W praktyce jest to więc jedno z narzędzi, które służy do dochodzenia należności wynikających z weksli. Podstawą do sporządzenia np. przez naszą kancelarię notarialną takich protestów weksli w Dąbrowie Górniczej jest zatem po prostu odmowa zapłaty weksla lub jego odrzucenie.

Jakie informacje musi zawierać protest wekslowy?

Aby protest wekslowy był ważny i skuteczny, musi zawierać określone informacje. Przede wszystkim, dokument musi być sporządzony na piśmie i opatrzony datą oraz miejscem jego sporządzenia. Ponadto powinien zawierać dane dotyczące weksla oraz jego stron. W dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak numer, data i miejsce wystawienia weksla, kwota zobowiązania oraz termin zapadalności. Protest musi również zawierać dane wierzyciela, czyli osoby uprawnionej do żądania zapłaty na podstawie weksla. Wskazane jest również podanie danych dłużnika, czyli osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie weksla.

Ważnym elementem protestu jest również opis okoliczności, które doprowadziły do jego sporządzenia. Należy w nim wskazać przyczyny niewypłacalności dłużnika. Poza tym w dokumencie muszą znaleźć się informacje o próbie dochodzenia należności na podstawie weksla, takie jak data i miejsce prezentacji weksla oraz sposób, w jakim próbowano dochodzić należności (np. poprzez wezwanie do zapłaty). Na koniec, protest wekslowy powinien zawierać podpis osoby sporządzającej dokument oraz informację o jej uprawnieniach do tego celu.

Wróć do bloga

Kancelaria notarialna