Akty notarialne

Akty notarialne nabywają mocy prawnej po podpisaniu ich przez notariusza. Wiele czynności prawnych wymaga sporządzenia aktu u notariusza pod groźbą nieważności. W naszej kancelarii sporządzamy umowy sprzedaży, darowizny, ustanowienia użytkowania wieczystego oraz testamenty i umowy majątkowe. Zajmujemy się również sporządzaniem aktów założycielskich spółek akcyjnych i komandytowych. Sporządzamy też umowy sprzedaży nieruchomości. Oryginały aktów notarialnych przechowujemy w naszej kancelarii przez 10 lat, a następnie trafiają do archiwum sądu rejonowego.

Projekty aktów notarialnych

Przygotowujemy projekty aktów notarialnych. Sporządzamy je na podstawie dostarczonych przez Klienta danych. Jest to często wstępna wersja umowy, której treści są modyfikowane przez obie strony czynności prawnej, tak by były zgodne z ich wolą. Dopiero po stworzeniu finalnej wersji, odczytaniu jej przez notariusza i podpisaniu, przygotowany projekt staje się aktem notarialnym.

Sporządzanie oświadczeń

Oprócz tworzenia aktów notarialnych zajmujemy się sporządzaniem oświadczeń. Przygotowujemy oświadczenia woli mające na celu powstanie lub ustanie stosunku prawnego. Poświadczamy m.in. oświadczenia majątkowe, o poddaniu się egzekucji i o odrzuceniu spadku. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy napisaniu aktu notarialnego lub oświadczenia, zapraszamy do wizyty w naszej kancelarii.