księga

Notariusz Aleksandra Jaskulska - Dąbrowa Górnicza

Notariusz Aleksandara Jaskulska została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby w Dąbowie Górniczej. Studia magisterskie na kierunku prawo ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracę magisterską pt. „Służebność przesyłu – nowe ograniczone prawo rzeczowe” - pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Ryszarda Mikosza. Aplikację notarialną odbyła w kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej.

Po złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie notarialnym nieprzerwanie od grudnia 2016 roku zajmowała stanowisko zastępcy notarialnego w kilkunastu kancelariach notarialnych na terenie całego województwa śląskiego, co dało jej doświadczenie zawodowe zarówno w prawie spadkowym, obrocie nieruchomościami, jak i prawie gospodarczym i handlowym. Czynna i bierna uczestniczka branżowych konferencji naukowych z zakresu między innymi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dalej
biuro w kancelarii

Usługi notarialne

W naszej kancelarii świadczymy usługi notarialne takie jak spisywanie umów, protokołów i testamentów. Sporządzamy poświadczenia dziedziczenia i inne akty notarialne. Zajmujemy się dokumentacją związaną z testamentami i spadkami. Służymy pomocą przy czynnościach związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości. Sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości, które pod rygorem nieważności muszą być spisane w formie aktu notarialnego. Przygotowujemy również umowy przedwstępne i rezerwacyjne. Służymy też pomocą przy spisywaniu intercyz małżeńskich i tworzeniu hipotek.

Notariusz dla klientów indywidualnych i firm

Kancelaria mieści się w nowoczesnym budynku, obok którego znajduje się duży parking. Przystosowana jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Ma windę i wygodny podjazd. W kancelarii przyjmowana jest płatność kartą, z wyjątkiem opłat sądowych i podatków. W pobliżu znajduje się bankomat.

Dalej

Lex est, quod notamus

Aleksandra Jaskulska notariusz w Dąbowie Górniczej dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządza poświadczenia, w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej

Spisuje protokoły

Sporządza protesty weksli i czeków

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

  • Aleksandra Jaskulska jako notariusz obowiązana jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięła wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.