Co należy wiedzieć zanim przekażemy komuś darowiznę?

para czyta dokumenty

Przekazanie darowizny to nie tylko obdarowanie innej osoby częścią swojego majątku. W praktyce takie postępowanie może wiązać się z szeregiem formalności ze strony prawnej. Co warto wiedzieć przed przekazaniem darowizny? Jakie kroki podjąć, by proces przebiegł zgodnie z przepisami? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć te kwestie.

Co może być przedmiotem darowizny?

Darowizna jest definiowana jako umowa między dwiema stronami - darczyńcą (osobą przekazującą dar) i obdarowanym (osobą go otrzymującą). Przedmiotem darowizny mogą być różne rzeczy, tj. nieruchomości, pojazdy, pieniądze czy wszelkiego rodzaju przedmioty ruchome. Warto jednak pamiętać, że w polskim prawie obowiązują pewne ograniczenia dotyczące możliwości przekazywania darów.

Przede wszystkim nie można darować świadczeń, które nie mają charakteru majątkowego, takich jak np. prawa osobiste czy usługi. Ponadto, w przypadku przekazywania darowizny na rzecz małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej, niezbędna może być zgoda opiekuna prawnego lub sądu opiekuńczego. Warto również zwrócić uwagę na to, że w przypadku przekazania darowizny na rzecz małżonka, umowa taka podlega rozliczeniu między małżonkami w ramach wspólnoty majątkowej.

Jakich formalności należy dopełnić, by móc przekazać darowiznę?

Aby przekazać darowiznę w Dąbrowie Górniczej, należy dopełnić określonych formalności, które zależą od rodzaju przedmiotu darowizny oraz wartości majątkowej daru. Generalnie obowiązuje forma pisemna umowy darowizny, jednakże w niektórych przypadkach wymagana może być forma notarialna. Dobrym przykładem jest tu darowizna nieruchomości. Dodatkowo przyjęcie darowizny wiąże się z koniecznością zgłoszenia jej do urzędu skarbowego w celu opodatkowania czynności.

Czy darowiznę można odwołać?

Co do zasady przekazanie darowizny jest nieodwołalne. Niemniej istnieje kilka odstępstw od tej reguły. Pierwsza z podstaw do odwołania darowizny to niewdzięczność obdarowanego. Niewdzięczność może polegać na tym, że obdarowany dopuścił się uporczywego i rażącego naruszenia względem dawcy, jego małżonka, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwa. Na przykład może chodzić o nadużycie zaufania dawcy, znęcanie się psychiczne czy też fizyczne. Innym przykładem może być znaczące pogorszenie się sytuacji majątkowej darczyńcy.

Wróć do bloga

Kancelaria notarialna