Czynności notarialne

Notariusz Aleksandra Jaskulska z Kancelarii Notarialnej w Dąbowie Górniczej dokonuje następujących czynności:

  • Sporządza akty notarialne;
  • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • Sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej);
  • Spisuje protokoły;
  • Sporządza protesty weksli i czeków;
  • Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Aleksandra Jaskulska jako notariusz obowiązana jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięła wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.